Mago Partner Wyposażenie sklepów i magazynów

Maciej Pleczyński

Lutycka 105

60-478 Poznań

781-125-21-99

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mago Partner Wyposażenie Sklepów i Magazynów Maciej Pleczyński z siedzibą Poznaniu (60-478 Poznań) przy ul. Lutyckiej 105.

 

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji procesów handlowych i umów zawartych z administratorem danych zgodnie z jego działalnością.

 

 1. Podanie Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne w zakresie realizacji procesów handlowych (t. j. wystawianie faktur, odpowiadanie na maile, itp.). Niepodanie tych danych uniemożliwi sporządzenie niezbędnej dokumentacji handlowej.

 

 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem przypadku powierzenia danych firmie windykacyjnej, które następuje na mocy umowy powierzenia przetwarzania.

 

 1. Posiadają Państwo prawo do:

– dostępu do Państwa danych;

– sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub

– wniesienia sprzeciwi wobec przetwarzania;

– przenoszenia danych;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych);

– bycia zapomnianym uwzględniając przepisy nadrzędne dotyczące obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej oraz roszczeń reklamacyjnych;

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

 

 1. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

 

 1. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowaniu, w tym profilowaniu.

 

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do zakończenia współpracy zależnie od charakteru danych.

 

W poniższym linku znajdą Państwo informacje na temat swoich praw oraz naszych obowiązkach dotyczących Państwa danych osobowych.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&%20from=EN

W związku z tym informujemy, że administratorem Państwa danych jest firma „MAGO PARTNER”, z którą można się skontaktować pisemnie za pomocą tradycyjnej poczty lub e-mailowo pod adresem:

MAGO PARTNER Wyposażenie Sklepów i magazynów Maciej Pleczyński

e-mail: rodo@mago-partner.com.pl

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora może być:

 • wyrażona przez Państwa dobrowolnie zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • konieczność przetwarzania ich dla potrzeb realizacji zawartej przez nas umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wymogi ustawowe, wynikające z wiążących nas przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • konieczność ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).

Państwa dane osobowe zostały pozyskane poprzez realizację umowy sprzedaży oferowanych przez nas towarów i usług lub poprzez realizację usługi serwisowej.

Prosimy o zapoznanie się z prawami jakie Państwu przysługują.

KONTAKT